<..   Publikace o továrních komínech s vodojemy

 

Projekt byl v roce 2015 zakončen vydáním dvou monografií o továrních komínech s vodojemy. První z nich (Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura) se věnuje vzniku a vývoji komínových vodojemů, druhá (Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti) se pak zaměřuje na posledních jednadvacet stojících komínů u nás. Zároveň doporučujeme o rok dříve vyšlou knihu o továrních komínech obecně - Tovární komíny. Funkce, konstrukce, architektura. Publikace jsou dostupné na dotaz u autorů - např. danny(at)fabriky.cz.

 

Kterak byla kniha 31. března 2016 v libčické šroubárně pokřtěna (popílkem z komína a vodou z nádrže).

 

 

Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura

Martin Vonka, Robert Kořínek

ISBN 978-80-01-05774-2

104 stran, 56 fotografií, dobových vyobrazení a schémat

 

Anotace

Zásobování vodou průmyslových areálů mělo v minulosti mnoho podob a řadu technických řešení. Jedním z nich bylo od konce 19. století budování tzv. komínových vodojemů, které bývaly osazovány na dříky komínů. Došlo tak k nápaditému a výhodnému doplnění komína o další funkci – vodojem.

S myšlenkou umístit nádrž na vodu na tovární komín přišel poprvé profesor Otto Intze z Cách v osmdesátých letech 19. století. Z Německa se pak jejich výstavba rozšířila do dalších zemí včetně Rakouska-Uherska. První tovární komíny s vodojemem se na našem území objevily na přelomu 19. a 20. století. Nejprve byly ocelové, ale brzy je s rozvojem užívání železobetonu nahradily rezervoáry železobetonové. Během jedné půlky století bylo u nás postaveno na šedesát známých komínů s vodojemy, přičemž 21 se jich dochovalo do dnešních dní.

Kniha představuje vznik a vývoj komínových vodojemů, ukazuje možnosti jejich osazení na dříky komínů, popisuje jejich konstrukční řešení a uvádí celou řadu českých i zahraničních ukázek. Na závěr se věnuje vybraným již neexistujícím komínů s vodojemy u nás.

Publikace shrnuje výsledky tříletého výzkumného projektu (2013–2015) programu NAKI Ministerstva kultury České republiky DF13PO1OVV021 Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky. V rámci něj proběhly zejména tyto kroky: identifikace a evidence továrních komínů s vodojemy na našem území, probádání dostupných archivních dat, rešerše odborné literatury a v neposledním případě i stavebně-historické průzkumy u všech tuzemských stojících objektů.

Posledními stojícími komíny svého druhu a možnostmi jejich nového využití se zabývá kniha Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti.

Monografie budiž k užitku nejen odborníkům, památkovým odborům, úředníkům, ale její popularizační účel má oslovit především i laickou veřejnost.

 

Obsah

Úvodem

Vznik a vývoj továrních komínů s vodojemy

   Oheň a voda – pohled do historie

   Vývoj tvaru nádrží a vznik komínového vodojemu

   Konstrukční a materiálové řešení komínových vodojemů

   Technologie zásobování vodou

   Stavitelé

   Údržba komínových vodojemů

Vybrané nedochované tovární komíny s vodojemy

   Rafinerie minerálních olejů, David Fanto a spol. Pardubice-Svítkov

   Briketárna Triumph, Netolice

   Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol.,

   Praha-Vysočany

   Fryštátské ocelárny a železárny, a. s., Karviná

   Pražská šroubárna F. Pánek, Praha-Vysočany

   První česká akciová společnost továren na orientálské cukrovinky

   a čokoládu na Královských Vinohradech, dříve A. Maršner,

   Praha-Vinohrady

   Česká továrna na umělé hedvábí systému Elberfeld, Lovosice

   Českomoravská-Kolben, a. s., Praha-Vysočany

   Jáma Suchá, Havířov-Dolní Suchá

   Válcovny kovů, akciová společnost v Přívoze, Ostrava-Přívoz

   Mlékařské a hospodářské družstvo v Hradci Králové, spol. s r. o.,

   Hradec Králové

   Továrna na uzeniny a konservy, a. s., Kostelec

   Českomoravská-Kolben-Daněk, a.s., Praha-Vysočany

   Továrna lučebnin a léčiv, Praha-Dolní Měcholupy

   Spalovací stanice hlavního města Prahy, Praha-Vysočany

   Chemická úpravna MAPE Mydlovary, Dívčice

Rejstříky

Resümee

Summary

 

Komínové vodojemy. Situace, hodnoty, možnosti

Martin Vonka, Robert Kořínek, Jana Hořická, Jan Pustějovský

ISBN 978-80-01-05775-9

128 stran, 74 fotografií, dobových vyobrazení a schémat

 

Anotace

V minulosti stály na území České republiky tisíce továrních komínů. Z nich známe šedesát, které nesly navíc vodojem. A do dnešních dnů se těchto komínů s vodojemy dochovalo pouhých jedenadvacet.

Historickém vývoji, typologii a funkci těchto specifických staveb se věnuje publikace Komínové vodojemy. Funkce, konstrukce, architektura. Předkládaná kniha, s podtitulem Situace, hodnoty, možnosti, naopak blíže představuje poslední stojící komíny svého druhu u nás. Přináší nová poznání historického i technického významu, poukazuje na hodnoty těchto staveb a hledá argumenty pro jejich ochranu a zachování. Zároveň nastiňuje možnosti, jak s tímto netradičním průmyslovým dědictvím nakládat a dávat jim možnost nového využití.

Publikace shrnuje výsledky tříletého výzkumného projektu (2013–2015) programu NAKI Ministerstva kultury České republiky DF13PO1OVV021 Dokumentace, pasportizace, archivace a návrhy konverzí komínových vodojemů jako ohrožené skupiny památek industriálního dědictví na území České republiky, v rámci kterého se provedly stavebně-historické průzkumy u všech tuzemských stojících továrních komínů s vodojemy. Ty odhalily mnoho nových poznatků, v některých případech byly dokonce objeveny souvislosti zdůrazňující jedinečnost těchto staveb.

Monografie budiž k užitku nejen odborníkům, památkovým odborům, úředníkům, ale její popularizační účel má oslovit především i laickou veřejnost. Opominuta nezůstává ani skupina majitelů, text jim dává představu o hodnotách jejich komínů a nastiňuje možnosti jejich nového využití.

 

Obsah

Úvodem

Tovární komíny s vodojemy na našem území

   Akciová společnost pro průmysl papírenský Olšany,

   Olšany           

   Seidl Ignác a spol., přádelna lnu a bavlny, Sudkov  

   Rakouská Mannesmannova válcovna trub, spol. s r. o.,

   Ostrava-Svinov    

   Prince Alexandra z Thurnů a Taxisů cukrovar v Dobrovici,

   Dobrovice     

   Litovelská továrna poživatin Petr Hlaváček, Litovel

   Železniční dílny Severozápadní dráhy, Nymburk     

   Důl Prokop - třídírna, Vilémov-Zahořany    

   Rosické sklárny, a. s., Rosice

   Akciová společnost železárny Libšice, Libčice nad Vltavou 

   Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně,

   Kolín   

   Akciová společnost strojírny, dříve Breitfeld-Daněk a spol.,

   Slaný  

   Moritz Robitschek a spol., přádelna na bavlnu a tkalcovna,

   Choceň          

   Okresní nemocnice, Pardubice         

   Automobilní zbrojovka, Přelouč       

   Ústřední skladiště Ministerstva pošt a telegrafů, Praha-Vysočany  

   Zemská donucovací pracovna, Praha-Ruzyně         

   Mechanická tkalcovna a tiskárna látek Josef Sochor, Dvůr Králové

   nad Labem   

   Ing. Bohumil Seidl, nást. Ing. Jaroslav Vik, vydělávárna

   a chemická barvírna kožešin, Česká Skalice     

   Sklárny Kavalier, n. p., Sázava         

   Spolek pro chemickou a hutní výrobu, n. p., Mělník 

   Agrostroj, n. p., závod Bächer, Roudnice nad Labem         

Nové využití   

   Adaptabilita   

   Potenciál a zkušenosti

   Nový život      

   Návrhy vzešlé z podnětu vlastníka a reálných souvislostí     

   Alternativní formy využití      

   Závěr  

Rejstříky

Resümee

Summary

 

 

 

Summary

In the past there were a variety of approaches and technical solutions used to supply water to industrial sites. One that came into use from the late 19th century was the ‘chimney reservoir’, where a reservoir was attached to the shaft of a chimney. This added an inventive and useful new function to the chimney as a reservoir.

The first to come up with the idea of attaching a water reservoir to factory chimneys was Professor Otto Intze from Aachen in the 1880s. Their use then spread from Germany to other countries, including Austria-Hungary. The first factory chimneys with reservoirs appeared in the Czech lands at the turn of the 20th century. They were initially built from steel, but with the advancing use of reinforced concrete they were replaced by reservoirs made of reinforced concrete. In the course of a half century sixty chimney reservoirs are known to have been built on the territory of what is now the Czech Republic and twenty-one have survived to the present day.  

This book presents the origins and history of chimney reservoirs. It shows the various ways in which they could be attached to chimney shafts and describes their different structural designs, and it presents a number of illustrative examples of these reservoirs in the Czech Republic and abroad. The book closes with a discussion of selected chimney reservoirs in the Czech Republic that no longer exist.

The publication sums up the results of a three-year research project (2013–2015) supported under the NAKI programme of the Czech Ministry of Culture: DF13PO1OVV021 The Structural-Historical Study and Documentation of Chimney Reservoirs as a Category of Industrial Heritage at Risk in the Czech Republic and Proposals for Their Adapted Re-use. The research primarily pursued the following tasks: identifying and documenting factory chimneys with reservoirs in the Czech Republic; a study of available archival data; a literature search; and structural-historical research on all the chimney reservoirs that still exist in the Czech Republic. 

The last existing chimney reservoirs and the possibilities for their conversion to new uses are the subject of the book Chimney Reservoirs: State, Values, Possibilities.

The monograph will be of use to scholars and experts in the field of heritage conservation and public officials, but it seeks above all to appeal to the general public. 

 

Resümee

Die Wasserversorgung der Industrieareale hatte in der Vergangenheit viele Formen und eine ganze Reihe technischer Lösungen. Eine von ihnen war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der Ausbau von sogenannten Schornsteinbehälter, die auf Schornsteinschaften aufgesetzt wurden. Der Schornstein wurde somit um einfallsreiche und vorteilhafte Funktion erweitert – um den Wasserbehälter.

Mit dem Gedanken, den Wasserbehälter auf den Fabrikschornstein zu setzen kam als Erster Professor Otto Intze aus Aachen in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Aus Deutschland verbreitete sich der Ausbau auch in andere Länder einschließlich nach Österreich-Ungarn. Die ersten Fabrikschornsteine mit Wasserbehältern auf unserem Gebiet gab es in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert.  Zuerst waren sie aus Stahl, aber bald wurden sie durch Eisenbetonreservoiren ersetzt. Während einer Jahrhunderthälfte wurden bei uns sechzig bekannte Schornsteine mit Wasserbehältern gebaut, wobei 21 bis heute erhalten geblieben sind.

Das Buch stellt die Entstehung und Entwicklung der Schornsteinbehälter vor, es zeigt die Möglichkeiten des Einbaus auf Schornsteinschaften, es beschreibt die Konstruktionsausführung und erwähnt eine ganze Reihe von tschechischen und auch ausländischen Beispielen.  Zum Schluss widmet es sich ausgewählten, nicht mehr existierenden Schornsteinen mit Wasserbehältern bei uns.

Die Publikation fasst die Ergebnisse des drei Jahre langen Forschungsprojektes zusammen (2013–2015), des Programms NAKI vom Kulturministerium der Tschechischen Republik DF13PO1OVV021 Dokumentation, Pasportisation, Archivierung und Vorschläge zu Konversion der Schornsteinbehälter als bedrohter Gruppe der Denkmale der industriellen Erbschaft auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Im Rahmen dieses Projektes fanden vor allem diese Schritte statt: Identifizierung und Evidenz der Fabrikschornsteine mit Wasserbehältern auf unserem Gebiet, Durchsuchung der erreichbaren Archivdaten, Recherchen der Fachliteratur und nicht zuletzt auch bauhistorische Forschungen bei allen einheimischen stehenden Objekten.

Mit den letzten stehenden Schornsteinen seiner Art und mit den Möglichkeiten ihrer neuen Ausnutzung befasst sich das Schornsteinbehälter. Situation, Wert, Möglichkeiten.

Die Monografie sei zu Nutzen nicht nur den Fachleuten, Denkmalschützern, Beamten, sondern ihr Popularisierungszweck soll vor allem die Laienöffentlichkeit ansprechen.

Summary

There used to exist thousands of factory chimneys in the Czech Republic and sixty of them are known to have also supported water reservoirs. Twenty-one of those chimney reservoirs have survived to the present day. 

The history, typology, and functions of these unique structures are the subject of Chimney Reservoirs: Functions, Structures, Architecture. By contrast, this book, subtitled State, Values, Possibilities, presents a closer look at the last existing chimney reservoirs in the Czech Republic. It offers new insight into their historical and technical significance, highlights the value and qualities of these structures, and puts forth arguments for their protection and conservation. It also outlines some possible ways in which these unusual industrial heritage structures could be converted and given a new use today.

The publication sums up the results of a three-year research project (2013–2015) supported under the NAKI programme of the Czech Ministry of Culture, DF13PO1OVV021 The Structural-Historical Study and Documentation of Chimney Reservoirs as a Category of Industrial Heritage at Risk in the Czech Republic and Proposals for Their Adapted Re-use, in which structural-historical research was conducted on all the chimney reservoirs that still exist in the Czech Republic. This research revealed many new findings and in some cases even identified attributes that underscore the truly unique nature of these structures. 

The monograph will be of use to scholars and experts in the field of heritage conservation and public officials, but it seeks above all to appeal to the general public. The book also takes the owners of such sites into consideration, providing them with information about the value and qualities of their chimneys and outlining some possible new uses for them.

  

Resümee

In der Vergangenheit standen tausende Fabrikschornsteine auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Von ihnen kennen wir sechzig Schornsteine, die zugleich einen Wasserbehälter trugen. Bis heute sind nur einundzwanzig Schornsteine mit Wasserbehältern erhalten geblieben.  

Der historischen Entwicklung, der Typologie und Funktion dieser spezifischen Bauwerke widmet sich die Publikation Schornsteinbehälter. Funktion, Konstruktion, Architektur. Das vorgelegte Buch, mit dem Untertitel Situation, Wert, Möglichkeiten, stellt im Gegenteil die letzten stehenden Schornsteine seiner Art bei uns näher vor. Es bringt neue Erkennungen von historischer und auch technischer Bedeutung, es weist auf Werte dieser Bauten hin und sucht nach Argumenten für ihren Schutz und ihre Erhaltung. Zugleich beschreibt es Möglichkeiten, wie man mit dieser nicht traditionellen Erbschaft umgehen soll und wie man sie auf neue Art und Weise ausnutzen kann.

Die Publikation fasst die Ergebnisse des drei Jahre langen Forschungsprojektes zusammen (2013–2015), des Programms NAKI vom Kulturministerium der Tschechischen Republik DF13PO1OVV021 Dokumentation, Pasportisation, Archivierung und Vorschläge zu Konversion der Schornsteinbehälter als bedrohter Gruppe der Denkmale der industriellen Erbschaft auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, in dessen Rahmen bauhistorische Forschungen bei allen einheimischen stehenden Fabrikschornsteinen mit Wasserbehältern durchgeführt wurden. Diese entdeckten viele neue Erkenntnisse, in einigen Fällen wurden sogar Zusammenhänge gefunden, die die Einzigartigkeit dieser Bauwerke betonen.

Die Monografie sei zu Nutzen nicht nur den Fachleuten, Denkmalschützern, Beamten, sondern ihr Popularisierungszweck soll vor allem die Laienöffentlichkeit ansprechen. Vergessen bleibt nicht einmal die Gruppe der Besitzer, der Text gibt ihnen Vorstellung über Werte ihrer Schornsteine und beschreibt Möglichkeiten ihrer neuen Ausnutzung.

 

 

 

2013 - 2015 © ČVUT v Praze, VÚV T.G.M., v.v.i.